Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelem kiemelten fontos a Jován Kft. számára, ezért személyes adatai feldolgozásakor és azok védelme érdekében átláthatóan szeretnénk eljárni.
Az alábbi irányelvben rögzítjük, hogyan dolgozzuk fel és tároljuk el személyes adatait.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza a Jován Kft. a továbbiakban: Adatkezelő által vezetett adatbázisok és nyilvántartások felhasználásának törvényes rendjét és, hogy biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, hogy a törvényi szabályozás keretein belül személyes adataival mindenki maga rendelkezhessen és azoknak a kezelésének körülményeit megismerhesse. Ide tartozik még, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáféréseket, az adatok megváltoztatását és jogosulatlanul történő nyilvánosságra hozatalát.

Jelen útmutatás tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

Irányadó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”)
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)

Adatkezelő

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.
Adatkezelő minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A Jován Kft. kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez a vállalat felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

Adatkezelő adatai

Név: Jován Kft.
Cím: 2472 Kajászó, Rákóczi utca 20.
Telefon: +36 20 461 0083
E-mail: [email protected]
Web: www.jovan.hu
Adószám: 24177379-2-07
Képviseletre jogosult(ak): Jován Zoltán
Adatvédelmi tisztviselő neve: Jován Zoltán
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: [email protected]

Az Adatok megismerésére jogosult további Adatkezelő

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai, valamint a marketing feladatokkal megbízott alvállalkozó munkatársai kezelhetik, az Ön jogainak tiszteletben tartásával.

A marketing feladatokkal megbízott alvállalkozó a szerződés megkötése alapján:

Cégnév: Weboptim Rendszerház Kft.
Székhelye: 1141 Bp., Tihamér u. 26.
E-mail: [email protected]

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén belül tároljuk.

Ki fér hozzá az adataihoz?

Az adatait soha nem adjuk tovább, nem értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból valamely külső fél számára. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálja a tájékoztató további részeiben.

Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának melyek a lehetséges következményei.

Mik az Ön jogai?

Hozzáférési jog:
Önnek bármikor joga van információt kérni a tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot a Jován Kft. által megadott elérhetőségen és személyes adatait e-mailben elküldjük.

Hordozhatósághoz való jog:
Amikor a Jován Kft. a személyes adatait automatikus úton dolgozza fel az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:
Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

A törléshez való jog:
Jogában áll bármely, feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő helyzeteket:

 • folyamatban lévő ügyeknél
 • még le nem zárt megrendeléseknél
 • rendezetlen számla esetén a Jován Kft. felé, a fizetési módtól függetlenül
 • ha bármilyen terméket vásárolt, a vásárláshoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk.

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:
Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a Jován Kft. jogos érdeke szerint történik. A Jován Kft. nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:
Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben.
A direkt marketingről úgy mondhat le, ha követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben.

A korlátozás joga:
Joga van kérelmezni, hogy a Jován Kft. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

 • ha ellenvetése van a feldolgozással
 • ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, a Jován Kft-nek korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig
 • ha a Jován Kft-nek nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?
Bármikor kapcsolatba léphet az Adatkezelővel a [email protected] e-mail címen.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:
Ha úgy gondolja, hogy a Jován Kft. a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:
Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat, melynek legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait mindig kommunikáljuk.

Vásárlás, online tevékenységek

Miért használja a Jován Kft. az Ön személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy a Jován Kft. feldolgozza online vásárlásait, kezelje rendeléseit és visszaküldéseit online szolgáltatás keretében, és a kézbesítésről esetleg a szállítási problémákról, értesítéseket küldjünk. Személyes adatait felhasználjuk a fizetések kezelésére. Személyes adatait felhasználjuk panaszkezelésre és a termékekkel kapcsolatos garanciális ügyekhez és külső feleknek igazoljuk az Ön címét.

Milyen típusú személyes adatok kerülnek feldolgozásra?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:

 • kapcsolattartói információk: név, cím, e-mail cím és telefonszám
 • fizetési információ
 • rendelési információk.

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

A harmadik feleknek továbbított személyes adatait arra használjuk, hogy a fent említett szolgáltatásokat nyújtsuk. A fizetési szolgáltatók a fizetés feldolgozásához használják fel az Ön személyes adatait.

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása szükséges a Jován Kft. számára annak érdekében, hogy a megrendelést kezelhesse és majd kézbesíthesse Önnek.

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Adatait megtartjuk, amíg Ön aktív vásárlónk.

Tárhely szolgáltató

A tárhely szolgáltatója az xpage.hu szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról kiegészítő szolgáltatás keretén belül rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz ezen adatok védelme érdekében. A szolgáltató a tárhelyről készített adatmentést 28 napig, a szerveren tárolt bejövő levelezésről készített adatmentést 14 napig tárolja. Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy az adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.

Az Adatfeldolgozó adatai

Név: X-PAGE Kft.
Cím: 1139 Bp., Országbíró út 42.
E-mail cím: [email protected]
Honlap:http://www.xpage.hu/

Direkt marketing

Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait arra használjuk, hogy marketing ajánlatokat küldjünk e-mail-ben szöveges üzenetek formájában.
A Jován Kft.-vel kapcsolatosan élményeinek optimalizálása céljából releváns információkat, ajánlott termékeket, és ajánlatokat küldünk.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:

 • kapcsolattartói információk, e-mail cím

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

Az adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalat teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Ön felé.

A Direkt marketing leveleket a Mailchimp Hírlevélküldő rendszeréből küldjük ki.

Adatai:
Név: Mailchimp – The Rocket Science Group LLC
Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
webwww.mailchimp.com

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása az Ön beleegyezésén alapul, amikor hozzájárul a direkt marketinghez.

A beleegyezés visszavonásához való jog:

Jogában áll visszavonni a beleegyezését személyes adatai feldolgozását illetően bármikor, illetve ellenvetéssel élhet a direkt marketinget illetően. Ha így tesz, a Jován kft.  nem küld Önnek többet semmilyen további direkt marketing e-mailt.

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

Követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben.

A személyes adatai feldolgozása elleni ellenvetés joga:

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen. Ezt megteheti a [email protected] e-mail címen. A fiókja ez esetben törlésre kerül.

Online marketing (SEO, Google Ads, Facebook Ads)

Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait arra használjuk, hogy marketing ajánlatokat küldjünk e-mail-ben szöveges üzenetek formájában.
A Jován Kft.-vel kapcsolatosan élményeinek optimalizálása céljából releváns információkat, ajánlott termékeket, és ajánlatokat küldünk.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:

 • oldalunkon végzett böngészési előzmények – amennyiben az erre vonatkozó az oldalon alkalmazott sütik használatára vonatkozó feltételeket Ön önkéntesen elfogadta
 • Kapcsolódó online rendszerekből (Google Ads, Facebook Ads) érkező Önnel kapcsolatos böngészési előzmények

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

Az adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalat teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Ön felé.

Online marketing tevékenységünket az alábbi szolgáltatók közreműködésével végezzük:

Cégnév: Google Inc.
Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Cégnév: Facebook Ireland Ltd.
Székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, 

Cégnév: Twitter International Company
Székhelye: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása az Ön beleegyezésén alapul, amikor hozzájárul a sütik használatához és/vagy az érintett szolgáltatók felületein online hirdetésre kattint, ezzel elfogadva az adott szolgáltató általános szerződési feltételeit.

A beleegyezés visszavonásához való jog:

Jogában áll visszavonni a beleegyezését személyes adatai feldolgozását illetően bármikor, illetve ellenvetéssel élhet az online marketinget illetően. Ha így tesz, a Jován Kft. törli a kezelt Önre vonatkozó személyes adatokat.

Az online marketingről a következő módokon mondhat le:

 • nem fogadja el a sütik alkalmazására vonatkozó felhívást
 • blokkolja személyes használatában lévő eszközökön az érintett szolgáltatók által közzétett hirdetéseket

A személyes adatai feldolgozása elleni ellenvetés joga:

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen. Ezt megteheti a [email protected] e-mail címen. A fiókja ez esetben törlésre kerül.

A törvényi kötelezettségek betartása

Miért használjuk fel az Ön személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy eleget tegyünk a törvényi előírásoknak, bírósági rendeleteknek és a hatóságok döntéseinek.
Ebbe beletartozik az is, hogy személyes adatainak gyűjtését és ellenőrzését a számviteli törvények betartása érdekében a könyvelésben elvégezzük.

Milyen fajta személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel

 • rendelési szám
 • név
 • postai cím
 • tranzakció összege
 • tranzakció dátuma

Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

Személyes adatait megosztjuk a számlázást segítő informatikai szolgáltató vállalattal az AXEL Professional Softwares Kft-vel és a könyvelést végző céggel, a Mobilkont Kft.-vel.

A számlázást segítő informatikai vállalat adatai:

Név: AXEL Professional Softwares Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Dobó I. krt. 13. III/11.
Telefonszám: +36 1 510 0081 
Honlap: www.axel-szamlazo-program.hu

Könyvelő cég

A megkötött szerződés alapján közreműködik a számlaviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig megőrzi. Amennyiben az érintett a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

A könyvelést végző cég adatai:

Név: Mobilkont Kft.
Cím: 2030 Érd, Budai út 20. 3. em. 3.
Telefonszám: +36 20 999 5559

Mi a jogi alapja a személyes adatok feldolgozásának?

A személyes adatok feldolgozása szükséges annak érdekében, hogy a Jován Kft. eleget tegyen törvényi kötelezettségeinek.

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Az adatait az országában hatályos könyvelési szabályoknak megfelelően tároljuk.

Sütik

A süti (cookie) olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. Ha a szolgáltatásainkat használja, feltételezzük, hogy beleegyezik az ilyen sütik használatába.

Hogyan használjuk a sütiket?

Az állandó sütiket arra használjuk, hogy megjegyezzük a választott kezdőlapját és tároljuk adatait, ha a „Jegyezz meg” opciót választja bejelentkezéskor. Sütiket használunk kedvenc termékei elmentésekor is.

Egyes külső felektől származó sütiket az oldalainkon megjelenő szolgáltatók állítanak be, és ezek felett nincs ellenőrzésünk. Ezeket olyan közösségimédia-szolgáltatók állítják be, mint a Facebook, Instagram és ahhoz kapcsolódnak, hogy a felhasználók hogyan osztanak meg tartalmat ezen az oldalon, ahogy azt a vonatkozó ikonjaik is jelzik. A Google Analytics – a Google Inc. szolgáltatása – Google a sütikből összegyűjtött adatokat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használta az érdeklődő/vásárló a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

Csak akkor kapcsoljuk össze süti azonosítóját a fiókjával kapcsolatban megadott vagy begyűjtött adataival, ha be van jelentkezve fiókjába.

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalat teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Ön felé; az analitikai eszközzel statisztikákat gyűjtünk az oldal optimalizálásához, és bemutatjuk a releváns anyagokat.

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

A cookie-kat könnyen törölheti számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével. A cookie-k kezeléséről és törléséről mindent megtalál a „Súgó” menüben. A cookie-kat blokkolhatja is, illetve kérhet értesítést, valahányszor számítógépe vagy mobil eszköze cookie-t fogad

Szállítás

A szállításra azért van szükség, hogy a megrendelt termékek a megadott címre Önhöz eljuthassanak.

Milyen típusú személyes adatokat dolgoz fel a logisztikai partner?

A logisztikai partner (futárszolgálat) a vevő nevét, címét, e-mail címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően a fuvarleveleket 5 évig őrzi.

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása szükséges ahhoz, hogy a Jován Kft. webáruházából történő megrendeléseket kézbesíthesse az Ön számára.

Szállítást végző vállalkozások adatai

Név: Sprinter Futárszolgálat Kft.
Cím: 1097 Bp., Táblás utca 39.
Telefonszám: 06 1 881 2615
Honlapja: www.sprinter.hu

Név: Jován Kft.
Cím: 2472 Kajászó, Rákóczi utca 20.
Telefonszám: +36 20 461 0083
Honlapja: www.jovan.hu

Név: Trans-Pack Logisztika Kft.
Cím: 2220 Vecsés, Dózsa Gy. út 1.
Telefonszám: (20) 424 2523
Honlapja: http://trans-pack.hu/

Név: VoLeiSped Kft.
Cím: 9700 Szombathely, Sági út 9.
Telefonszám: (94) 512 504
Honlapja: https://voleisped.hu/hu/

Az adatok tárolásának módja, biztosítása

Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.
A fent említett pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az Adatfeldolgozók székhelyén található.
Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:
a)      változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
b)     hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
c)      az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
d)     illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:
a)      az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
b)     csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
c)      az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

Eljárási szabályok

Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:
a)      az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
b)     a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
c)      a kérelem túlzó.

Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,-Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/adathordozónként.
Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé kerültek továbbításra.

Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:
a)      az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
b)     az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét

Kártérítés

Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.

Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.

Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

Jogorvoslat

Amennyiben kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez a [email protected] e-mail címen.

Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Polgári törvénykönyv szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06- 1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e-mail cím: [email protected]; honlap: www.naih.hu.

Hatósági együttműködés

Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.
Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.